[1]
นอจิ ฮ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น., and ภัทราวิวัฒน์ ก., “ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้”, J. Beh Sci f Dev, vol. 10, no. 1, pp. 63–82, Jan. 2018.