[1]
ใจเด็จ ส., “การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”, J. Beh Sci f Dev, vol. 11, no. 1, pp. 107–123, Jan. 2019.