[1]
สุมาลย์โรจน์ ธ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น., and งามทิพย์วัฒน์ เ., “ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด”, J. Beh Sci f Dev, vol. 10, no. 1, pp. 126–145, Jan. 2018.