[1]
ตั้งเจริญ ป. and พิมพ์ทอง ศ., “สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, J. Beh Sci f Dev, vol. 10, no. 1, pp. 146–165, Oct. 2017.