[1]
K. Ubonsai, N. Vanindananda, and N. Peungposop, “Psychological Characteristics and Work Situations as correlates of Teachers’ Sufficiency Economy Socialization ปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตลักษณะและสถานการณ์ในการทำงานของครูที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการปลูกฝังอบรมนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, J. Beh Sci f Dev, vol. 5, no. 1, Jan. 2013.