[1]
ครามานนท์ ส., พึ่งโพธิ์สภ น., and แสนอุบล ค., “การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ”, J. Beh Sci f Dev, vol. 11, no. 2, pp. 171–192, Aug. 2019.