[1]
แขดวง ก., พิมพ์ทอง ศ., and พูนพล พ., “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”, J. Beh Sci f Dev, vol. 11, no. 1, pp. 124–143, Jan. 2019.