[1]
นุราช ป., อินทรกำแหง อ., and กศวยุธ เ. เ., “ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”, J. Beh Sci f Dev, vol. 11, no. 1, pp. 71–90, Jan. 2019.