[1]
ตุดเกื้อ ธ., และหีม เ., and สิทธิชัย ฤ., “แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, J. Beh Sci f Dev, vol. 11, no. 1, pp. 91–106, Jan. 2019.