[1]
สกุลพงศ์ น., “ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี”, J. Beh Sci f Dev, vol. 11, no. 1, pp. 35–52, Jan. 2019.