[1]
จันท์พิพัฒน์พงศ์ ธ., “ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย”, J. Beh Sci f Dev, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, Jan. 2019.