[1]
หนูสมตน ว., “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน”, J. Beh Sci f Dev, vol. 11, no. 1, pp. 53–70, Jan. 2019.