[1]
วงศ์สวัสดิ์ wongsawad ส. suda, พึ่งโพธิ์สภ Peungposop น. N., โยเหลา yoelao ด. dusadee, and สถิรปัญญา Sathirapanya จ. C., “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทำงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์”, J. Beh Sci f Dev, vol. 10, no. 1, pp. 191–207, Jan. 2018.