[1]
ชุ่มเกษรกูลกิจ ป., “พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน: แนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความท้าทาย”, J. Beh Sci f Dev, vol. 10, no. 1, pp. 25–41, Jan. 2018.