[1]
ตันติมาลา ช., “การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรม ตามแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา”, J. Beh Sci f Dev, vol. 10, no. 1, pp. 1–24, Jan. 2018.