[1]
ทาเจริญศักดิ์ ม., กิจธรธรรม ว., and ภัทราวิวัฒน์ ก., “การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์”, J. Beh Sci f Dev, vol. 10, no. 1, pp. 166–190, Jan. 2018.