ประณีตวตกุล(Praneetvatakul) เ. and พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin) ด. (2017) “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรค ในสถานที่สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), pp. 83–102. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/99679 (Accessed: 25 May 2022).