พวงเล็ก (Pounglek) ว. (Weerapong), พึ่งโพธิ์สภ (Peungposop) น. (Narisara) and โยเหลา (Yoelao) ด. (Dusadee) (2018) “วิธีการสร้างแบรนด์และผลของการสร้างแบรนด์ ภายในองค์กรของสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร”, Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), pp. 103–125. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/93441 (Accessed: 21 May 2022).