นอจิ ฮ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น. and ภัทราวิวัฒน์ ก. (2018) “ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้”, Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), pp. 63–82. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/92482 (Accessed: 25 May 2022).