ใจเด็จ ส. (2019) “การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”, Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), pp. 107–123. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91999 (Accessed: 23 May 2022).