สุมาลย์โรจน์ ธ., ศุภฤกษ์ชัยสกุล น. and งามทิพย์วัฒน์ เ. (2018) “ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด”, Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), pp. 126–145. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91624 (Accessed: 25 May 2022).