ตั้งเจริญ ป. and พิมพ์ทอง ศ. (2017) “สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”, Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), pp. 146–165. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/90199 (Accessed: 1 December 2022).