ครามานนท์ ส., พึ่งโพธิ์สภ น. and แสนอุบล ค. (2019) “การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ”, Journal of Behavioral Science for Development, 11(2), pp. 171–192. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/194734 (Accessed: 21 May 2022).