แขดวง ก., พิมพ์ทอง ศ. and พูนพล พ. (2019) “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”, Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), pp. 124–143. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/157923 (Accessed: 1 December 2022).