นุราช ป., อินทรกำแหง อ. and กศวยุธ เ. เ. (2019) “ผลของโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและพฤติกรรมการสื่อสารที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง”, Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), pp. 71–90. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/156056 (Accessed: 21 May 2022).