อัซซอลีฮีย์ ม. (2019) “พฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาและครูอิสลามศึกษาในพื้นที่บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้”, Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), pp. 15–34. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/153739 (Accessed: 21 May 2022).