ตุดเกื้อ ธ., และหีม เ. and สิทธิชัย ฤ. (2019) “แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), pp. 91–106. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/149878 (Accessed: 21 May 2022).