สกุลพงศ์ น. (2019) “ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี”, Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), pp. 35–52. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/148970 (Accessed: 23 May 2022).