จันท์พิพัฒน์พงศ์ ธ. (2019) “ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย”, Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), pp. 1–14. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/136000 (Accessed: 21 May 2022).