หนูสมตน ว. (2019) “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน”, Journal of Behavioral Science for Development, 11(1), pp. 53–70. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/133568 (Accessed: 1 December 2022).