อินทรกำแหง อ., เอกปัญญาสกุล ฉ., กิจธรธรรม ว., วัฒนานนท์สกุล ส., วานิชกร อ., พิมพ์ทอง ศ., ประเสริฐสิน อ., ตันติวิวัทน์ ส., ชวโนวานิช เ. and สุทธิแป้น พ. (2018) “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการพัฒนาหัวข้อวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยส่งผ่านคุณลักษณะที่ดีของการเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง”, Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), pp. 42–62. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110763 (Accessed: 25 May 2022).