วงศ์สวัสดิ์ wongsawad ส. suda, พึ่งโพธิ์สภ Peungposop น. N., โยเหลา yoelao ด. dusadee and สถิรปัญญา Sathirapanya จ. C. (2018) “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทำงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์”, Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), pp. 191–207. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110745 (Accessed: 25 May 2022).