ชุ่มเกษรกูลกิจ ป. (2018) “พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน: แนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความท้าทาย”, Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), pp. 25–41. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110682 (Accessed: 25 May 2022).