ตันติมาลา ช. (2018) “การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรม ตามแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา”, Journal of Behavioral Science for Development, 10(1), pp. 1–24. Available at: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110634 (Accessed: 5 July 2022).