ประณีตวตกุล(Praneetvatakul) เบญจพร(Benjaporn), and พันธุมนาวิน(Bhanthumnavin) ดุจเดือน(Duchduen). 2017. “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมป้องกันการรับและแพร่โรค ในสถานที่สาธารณะของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Behavioral Science for Development 10 (1):83-102. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/99679.