นอจิ ฮานานมูฮิบบะตุดดีน, ศุภฤกษ์ชัยสกุล นำชัย, and ภัทราวิวัฒน์ กาญจนา. 2018. “ความเที่ยงตรงของโครงสร้างองค์ประกอบและแบบจำลอง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างการมองเชิงบวกทางวิชาการ ของครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนใต้”. Journal of Behavioral Science for Development 10 (1):63-82. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/92482.