ใจเด็จ สาคร. 2019. “การศึกษาผลของการใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ IMAS ต่อคุณลักษณะ มารยาทไทยของนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น”. Journal of Behavioral Science for Development 11 (1):107-23. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91999.