สุมาลย์โรจน์ ธนยศ, ศุภฤกษ์ชัยสกุล นำชัย, and งามทิพย์วัฒน์ เธียรชัย. 2018. “ความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์: การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบวัด”. Journal of Behavioral Science for Development 10 (1):126-45. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/91624.