ตั้งเจริญ ปณสาส์น, and พิมพ์ทอง ศรัณย์. 2017. “สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”. Journal of Behavioral Science for Development 10 (1):146-65. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/90199.