ครามานนท์ สิทธิพร, พึ่งโพธิ์สภ นริสรา, and แสนอุบล ครรชิต. 2019. “การให้ความหมายและเหตุปัจจัยของปัญญาที่ผุดขึ้นในบริบทความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษาพ่อแม่ที่ลูกวัยรุ่นมีความหลากหลายทางเพศ”. Journal of Behavioral Science for Development 11 (2):171-92. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/194734.