แขดวง กรกนก, พิมพ์ทอง ศรัณย์, and พูนพล พิชญาณี. 2019. “ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีบนโลกดิจิทัล ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Journal of Behavioral Science for Development 11 (1):124-43. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/157923.