อัซซอลีฮีย์ มูฮัมหมัดอาฟีฟี. 2019. “พฤติกรรมการสอนที่ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียน ตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาและครูอิสลามศึกษาในพื้นที่บริบทจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Journal of Behavioral Science for Development 11 (1):15-34. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/153739.