ตุดเกื้อ ธันยากร, และหีม เกษตรชัย, and สิทธิชัย ฤทัยชนนี. 2019. “แนวทางการป้องกันพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Journal of Behavioral Science for Development 11 (1):91-106. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/149878.