สกุลพงศ์ นันท์ชัตสัณห์. 2019. “ผลของกิจกรรมกลุ่มด้านจิตวิทยาเชิงบวกต่อความสุขและการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนประจำ: การวิจัยแบบผสานวิธี”. Journal of Behavioral Science for Development 11 (1):35-52. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/148970.