จันท์พิพัฒน์พงศ์ ธนพัทธ์. 2019. “ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาสาสมัครของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย”. Journal of Behavioral Science for Development 11 (1):1-14. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/136000.