หนูสมตน วราภรณ์. 2019. “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการปรับตัวในการทำงานของพนักงาน โดยการวิเคราะห์โมเดลแข่งขัน”. Journal of Behavioral Science for Development 11 (1):53-70. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/133568.