วงศ์สวัสดิ์ wongsawad สุดา suda, พึ่งโพธิ์สภ Peungposop นริสรา Narisara, โยเหลา yoelao ดุษฎี dusadee, and สถิรปัญญา Sathirapanya จุฑารัตน์ Chutarat. 2018. “การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทำงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ของทีมสุขภาพในชุมชน: การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเชิงวิพากษ์”. Journal of Behavioral Science for Development 10 (1):191-207. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110745.