ชุ่มเกษรกูลกิจ ประเวช. 2018. “พฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงาน: แนวคิด ปัจจัยเชิงสาเหตุ ความท้าทาย”. Journal of Behavioral Science for Development 10 (1):25-41. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110682.