ตันติมาลา ชวิตรา. 2018. “การสร้างองค์ความรู้ผ่านการวิจัยวัฒนธรรม ตามแนวคิดการวิจัยแบบสร้างทฤษฎีจากข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณนา”. Journal of Behavioral Science for Development 10 (1):1-24. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110634.