ทาเจริญศักดิ์ มติ, กิจธรธรรม วิชุดา, and ภัทราวิวัฒน์ กาญจนา. 2018. “การถ่ายทอดทางสังคมในการเล่นหมากล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์”. Journal of Behavioral Science for Development 10 (1):166-90. https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBSD/article/view/110622.